తెలంగాణా పై మాస్ హిస్టిరియా సృష్టిస్తున్న నాయకులు

తెలంగాణా పై ఈమధ్య వచ్చిన ఈ వ్యాసం బాగుంది. వెర్రి ఆవేశం తో కాక ప్రశాంతం గా చదవండి.


ప్రకటనలు

రచయిత: spamdana

మంచివనిపించే విషయాలు మాయమవకుండా వుంచుదామనే చిన్న ప్రయత్నం.

2 thoughts on “తెలంగాణా పై మాస్ హిస్టిరియా సృష్టిస్తున్న నాయకులు”

  1. I read it thoroughly… quite honestly this written with a fully biased intent.

    A simple question – since they are going to die anyway – then why aren’t they targeting seemandhra people while killing themselves?

    I know you can’t answer – because you can’t think or see anything with those colored glasses.

    Whoever is encouraging them to suicide – they could also encourage them to start becoming killers. That day isn’t too far either – just keep resisting to split – it will come soon.

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.