భజన కి పరాకాష్ట !

మొన్నామధ్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పేరుని ఇందిరమ్మ రాష్ట్రం గా పేరు మారుస్తామని మంత్రిణి రాజ్యలక్ష్మి సెలవిచ్చారు. కాంగ్రెస్ లో సైకొఫాన్సి కి ఇంతకంటే పరాకాష్ట లేదేమో!